top of page

שרותי ייעוץ ארגוני 

ייעוץ ארגוני הוא שם כולל, למגוון רחב של פעילויות ייעוץ, שמטרתן להבטיח פעילות מיטבית של הארגון. המטרה בשכירת שירותי ייעוץ ארגוני היא להגדיל את הפוריות והצמיחה של העסק באמצעות שיפור יכולות ניהול מרכיב כח האדם בארגון, בשיפור תהליכים, ובניסוח תוכניות פעולה אסטרטגיות. ייעוץ ארגוני על מרכיביו השונים  נוגע הן למבנה הארגון, הן לתהליכים המתנהלים בו והן להון האנושי אשר מביא לתפוקות המיוחלות.

​בעשורים האחרונים מושפעת הפירמה מגורמים רבים ובהם שינויים טכנולוגיים תכופים, תחרות גוברת והולכת, רגולציה, שינויים במאפייני המועסקים(דור ה - Z , דור ה - Y), השפעות הנובעות מהתאגדויות עובדים ועוד. תמורות אלו מחייבות את הפירמה בניהול יוזם המותאם לסביבה העסקית ולשוק המטרה. ייעוץ ארגוני יסייע להנהלת הארגון בפיתוח תוכנית אסטרטגית הנותנת מענה לאתגרים אלו.

על פי רוב, התחלת הלווי בייעוץ ארגוני כרוכה בהכרות מעמיקה עם הארגון, מנהליו, עובדיו, ושוק המטרה בו פועלת הפירמה. בדומה לאבחון שעורך רופא לחולה, כך היועץ הארגוני פועל בתחילה לאבחן את הארגון מתוך מטרה ללמוד מהם הפערים הקיימים בין המצב המצוי למצב הרצוי שבו אמור להימצא הארגון.

​​מטרת העל של הליך הייעוץ הארגוני, היא להביא להגדלת הפוריות והצמיחה של הפירמה באמצעות שיפור היכולות הניהוליות ומרכיב ההון האנושי. כל זאת, באמצעות שיפור יכולת ניהול העובדים ובכלל זה הצוות הניהולי, התאמת מבנה הארגון, התהליכים והמאפיינים של הפירמה לחזון העסקי ולמטרות הפירמה. ובאמצעות התייעלות שיפור מיומנויות ופיתוח ארגוני.

האבחון, כחלק מהליך של ייעוץ ארגוני, עשוי לכלול ראיונות, שאלונים, תצפיות, למידת מאפייני הארגון ושוק המטרה, תוך עריכת השוואה למול המתחרים הרלוונטיים. האבחון עשוי לכלול התייחסות לתיאור הפרימה ומטרותיה, החוזרות המשאבים והקשיים והאתגרים עימם מתמודדת המפירמה. המבנה הארגוני, מאפייני העובדים, התקשורת בארגון, דרכי קבלות החלטות, שיטות ניהול והיבטים נוספים הקשורים במטרת הייעוץ ובקשיים ספציפיים בהם נתקלת הפירמה.  ​​

בתום האבחון, נרקמת תוכנית עבודה להשגת היעדים תוך לווי הליך היישום על ידי היועץ הארגוני.

ייעוץ ארגוני כולל גם פעולות פנים ארגוניות כדוגמת, בניית צוותי עבודה, הגדרת אסטרטגיה עסקית, שיפור תהליכים פנים ארגוניים, בניית מתכונות עבודה, שינוי מבנה ארגוני, הטמעת שיטות עבודה חדשות, לווי מנהלים ועוד.

קוגניציה – ייעוץ ארגוני בהנהלתו של שלמה קוגן, עומדת לרשותכם במתן ייעוץ ארגוני למגוון פעולות בהתאם לצרכי הארגון.  אנו נבנה תוכנית ייעוץ אשר תותאם עבורכם ובתאום הדדי.

 

שלמה קוגן, הינו יועץ ארגוני בעל תעודת ייעוץ ארגוני מהמרכז להשתלמויות של אוניברסיטת בר אילן. לשלמה קוגן ניסיון תעסוקתי עשיר כמנהל בכיר בהנהלות של מגוון ארגונים מתחומי עיסוק שונים. במסגרת זו הוביל שלמה רפורמות, תהליכים אסטרטגיים, תהליכי שיפור, ותהליכי רה-ארגון לשיפור ביצועי הפירמה.  ניסיון זה בא לידי ביטוי בשירותי הייעוץ הארגוני הניתן על ידי "קוגניציה" בניהולו של שלמה קוגן.

מערך שירותי ייעוץ ארגוני לדוגמה

צרו קשר לקביעת פגישה

050-7247888

ההודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page